Privacy Policy

In deze privacyverklaring geven we je enige uitleg mee aangaande gegevensverwerking. We stellen ons voor en geven je mee wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Onderstaande is van toepassing wanneer:

 • je je bij Link 4 Jobs inschrijft, aanmeldt of laat aanmelden om door ons begeleid en bemiddeld te worden in je zoektocht naar werk, al dan niet als uitzendkracht;
 • je bij Link 4 Jobs solliciteert voor een tewerkstelling als uitzendkracht bij één van onze klanten, voor een vaste aanwerving bij één van onze klanten of bij Link 4 Jobs zelf;
 • je bij Link 4 Jobs werkt als uitzendkracht of intern.

Hallo, wij zijn…

Link 4 Jobs bvba, wij zijn gevestigd te 9185 Wachtebeke, Sint-Franciesdijk 42 onder het ondernemingsnummer 0658.787.475, verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Waarom mijn persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.
Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van onze diensten, waaronder arbeidsbemiddeling, uitzendarbeid, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loonadministratie en personeelsmanagement.
Laat ons iets specifieker zijn, we doen dit om:

 1. je op te nemen in onze database van sollicitanten die we doorzoeken om geschikte kandidaten te selecteren voor onze klanten.
 2. je profiel te kunnen bepalen en je geschiktheid te kunnen beoordelen als kandidaat voor de functies waarvoor we een vacature hebben. Hierbij kunnen we onder meer gebruik maken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,…) en van (online)-referentiechecks die we enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming doen bij de door jou opgegeven personen/bedrijven. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om je kansen op werk te vergroten.
 3. je profiel, met inbegrip van je cv, proactief te kunnen voorstellen bij opdrachtgevers en klanten van Link 4 Jobs.
 4. je interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail, sms of andere media te kunnen doorsturen. Je kan zelf je contactgegevens beheren via je consulent(e) in je Link 4 Jobs-kantoor.
 5. je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Link 4 Jobs (vb. jobbeurzen of andere events die je zouden kunnen interesseren) en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties.
 6. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, enz…
 7. een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 8. een werkgeversrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en alle daaraan verbonden administratie uit te voeren, zoals personeelsbeheer, loonverwerking, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde (medische onderzoeken), enz.
 9. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingacties van Link 4 Jobs (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over door Link 4 Jobs georganiseerde evenementen, …) die voor jou interessant kunnen zijn, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven via je inschrijving online of op kantoor.
 10. wettelijke verplichtingen na te leven, zoals onder meer correcte persoonsidentificatie, toepassing van arbeids-, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving, enz.
 11. aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels.
 12. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
  m. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.
 13. statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor Link 4 Jobs of onze sectorfederatie Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners). In dit geval maken we gebruik van samengevoegde persoonsgegevens, waarbij je zelf niet individueel identificeerbaar bent in de resultaten die door Link 4 Jobs publiek worden gemaakt of met derden worden gedeeld.
 14. de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiertoe kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot één van onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.
 15. je toe te laten om je rechten (zie verder) uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

Wanneer verzamel je mijn persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens online invult of achterlaat, wanneer je je inschrijft bij één van onze kantoren of wanneer je je op een andere wijze aanmeldt (vb. jobbeurs) of laat aanmelden (vb. voor uitzendarbeid via eigen selectie van een gebruiker) om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.
We kunnen je gegevens ook verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je eerst vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van deze privacyverklaring.

Verwerking op basis van…

 1. jouw toestemming: bij online inschrijving of bij inschrijving in een kantoor geef je ons online of via het daarvoor bestemde formulier jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in het kader van bemiddelings- en selectieactiviteiten, voor het nemen van referenties bij de door jou opgegeven personen/bedrijven of voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen.
 2. onze (pre)contractuele relatie: wanneer we met jou een arbeidsovereenkomst sluiten hebben we een aantal gegevens nodig om die overeenkomst te kunnen opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren. Aangezien je meestal werkzaam bent bij één van onze klanten, hebben we ook steeds je contactgegevens nodig om onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen en wisselen we met onze klanten gegevens uit over je prestaties.
 3. de wettelijke verplichtingen van Link 4 Jobs: onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan. Zo moeten wij bijvoorbeeld je tewerkstelling tijdig aanmelden bij de overheid (Dimona-aangifte), je loon correct berekenen en tijdig uitbetalen op jouw bankrekeningnummer en je prestaties aangeven bij de diverse instanties van de sociale zekerheid en de fiscus.
 4. het legitiem belang van Link 4 Jobs of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij je gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Link 4 Jobs of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we je gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

Over welke persoonsgegevens gaat het?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens (vb. identiteit, opleiding, werkervaring, …) is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens (vb. referenties, eigen voorkeuren voor bepaalde functies, motivatiebrief, volledig cv, …) zijn niet verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van Link 4 Jobs. Als je ervoor kiest om ons je gegevens te verstrekken mogen wij deze gegevens gebruiken en delen met klanten en opdrachtgevers in het kader van je arbeidsbemiddeling of je tewerkstelling.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven, hetzij online, hetzij aan je consulent(e) in je Link 4 Jobs-kantoor.
Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens:

 1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 2. geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat;
 3. nationaliteit en indien nodig identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfsdocument (controle verplicht op basis van de wetgeving op de tewerkstelling van vreemde werknemers);
 4. INSZ-nummer;
 5. curriculum vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan onze consulent(e) of onze opdrachtgever of klant geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken met hen;
 6. foto’s en video-introductie (enkel op vrijwillige basis);
 7. gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via Link 4 Jobs hebt gevolgd of gedaan;
 8. overige gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en referenties (enkel met jouw toestemming);
 9. gegevens over je beschikbaarheden en vakantieperiodes;
 10. evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz.;
 11. overige gegevens die nodig zijn voor een correcte administratieve afhandeling (personeelsbeheer, loonverwerking en -betaling, afwezigheidsregistratie, enz.).

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we eventueel van jou:

 1. uittreksel strafregister: dit vragen we uitsluitend wanneer dit wettelijk verplicht is voor Link 4 Jobs of voor de opdrachtgever of de klant waar we je tewerkstellen.
 2. gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig persoonsgegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, registreren we deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag en enkel indien ze een impact kunnen hebben op jouw zoektocht naar werk en de door jou uit te voeren taken.

Deel je mijn persoonsgegevens met iemand?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van je bemiddeling of tewerkstelling, de verwezenlijking van vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Link 4 Jobs of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Link 4 Jobs of van een derde partij) kan Link 4 Jobs bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

 1. aan opdrachtgevers of klanten van Link 4 Jobs, of hun klanten, aangestelden of lasthebbers, voor onder meer:
  – selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als uitzendkracht of vaste medewerker;
  – proactieve aanbieding van jouw profiel en cv;
  – integratie van je gegevens in de personeelsbeheersystemen van klanten (bij uitzendarbeid);
  – uitwisseling van alle gegevens in verband met je prestaties als uitzendkracht;
  – facturatie van de dienstverlening
  – audits bij opdrachtgevers of klanten;
 2. aan leveranciers van Link 4 Jobs, voor onder meer:
  – het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Link 4 Jobs (vb. IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, …);
  – het leveren van diensten aan Link 4 Jobs in het kader van tewerkstelling (vb. externe medische preventiediensten, leveranciers van maaltijdcheques en ecocheques, verzekeringsmaatschappijen, …);
 3. aan (het auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners), voor onder meer:
  – het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
  – wetenschappelijk onderzoek;
  – tevredenheidsenquêtes;
  – statistische doeleinden;
 4. aan diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:
  – federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
  – sociale zekerheidsinstanties;
  – fiscale autoriteiten;
  – sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (vb. eindejaarspremie uitzendkrachten);
 5. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.
  Je persoonsgegevens worden door Link 4 Jobs niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.
  Bij de ontwikkeling van de activiteiten van Link 4 Jobs mag Link 4 Jobs activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.
  Wanneer onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Link 4 Jobs, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

Hoe lang houd je mijn persoonsgegevens bij?

Niet langer dan vereist door de wet.
De standaard bewaringstermijnen zijn afhankelijk van de doelstellingen waarvoor we je gegevens verwerken en of je al dan niet tewerkgesteld wordt door Link 4 Jobs.
Op de bemiddelingsgegevens die je ons verstrekt passen wij volgende bewaartermijnen toe:
Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, …) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je bemiddelingsdossier wordt geactualiseerd. Dit laatste gebeurt telkens wanneer je zelf of wanneer Link 4 Jobs actie onderneemt op je dossier (vb. aanvulling van een recente werkervaring, toevoeging van een geactualiseerd cv, contactname voor een vacature, opleidings- of jobaanbod, …).
Indien je nog niet voor Link 4 Jobs hebt gewerkt houden we je persoonsgegevens bij voor een periode van 4 jaar omwille van bepaalde wettelijke verjaringstermijnen.
Indien je voor ons werkt of hebt gewerkt, bewaren wij al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, …) nog voor een periode van 10 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?

Link 4 Jobs doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Link 4 Jobs met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Wat zijn mijn rechten?

Link 4 Jobs verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyverklaring. Je hebt evenwel een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.
Zo heb je:

 • recht op weigering of intrekking van je toestemming
  We zullen je gegevens niet verwerken indien je ons geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te gebruiken om jou naar werk te begeleiden, maar dan zal je ook geen gebruik kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Link 4 Jobs.
  Eens je je toestemming hebt gegeven om je te bemiddelen naar werk, kan je die toestemming ook weer intrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat je bemiddelingsdossier zal verwijderd worden volgens het recht op gegevenswissing (zie verder).
  Je toestemming om je persoonsgegevens te gebruiken voor promoties en marketingacties van Link 4 Jobs moet je zelf intrekken via je consulent(e) in je Link 4 Jobs-kantoor.
  Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van die gegevens vóór de intrekking.
 • recht van bezwaar
  Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Link 4 Jobs of van een derde. Bij de uitoefening van dit recht zal je moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.
 • recht van inzage
  Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.
  Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.
 • recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)
  Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.
  Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, …) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.
 • recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan Link 4 Jobs hebt bezorgd, door Link 4 Jobs in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf op het door jouw opgegeven e-mailadres.
 • recht op gegevenswissing (vergetelheid)
  In de gevallen voorzien door de GDPR, waaronder de intrekking van je toestemming om door Link 4 Jobs naar werk te worden bemiddeld, zullen wij overgaan tot verwijdering van je bemiddelingsdossier.
  Naargelang de situatie waarin je je bevindt op het ogenblik van de uitoefening van dit recht, heeft dit verschillende gevolgen:
  Je hebt nooit gewerkt voor Link 4 Jobs:
  De gegevens van je bemiddelingsdossier bij Link 4 Jobs worden gewist.
  Je hebt in het verleden als uitzendkracht gewerkt voor Link 4 Jobs:
  De gegevens van je bemiddelingsdossier bij Link 4 Jobs worden gewist.
  De gegevens van je tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd en zullen door Link 4 Jobs worden bijgehouden tot 10 jaar na het einde van je tewerkstelling.
  Je bent op het ogenblik van de uitoefening van dit recht als uitzendkracht of huishoudhulp aan het werk voor Link 4 Jobs:
  De gevolgen zijn dezelfde als wanneer je in het verleden hebt gewerkt voor Link 4 Jobs (zie hiervoor).
  Wanneer je voor deze optie kies heeft dit echter eveneens tot gevolg dat je ook niet meer verder kan blijven werken via Link 4 Jobs. Indien je toch verder wil blijven werken, wacht je beter met je aanvraag tot na afloop van je tewerkstelling.
 • recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
  a. je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Link 4 Jobs).
  b. de verwerking van je persoonsgegevens door Link 4 Jobs onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
  c. wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in deze privacyverklaring opgenomen doelen, maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
  d. je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

Je kan je rechten in principe kosteloos uitoefenen.
Ten laatste binnen de maand na je aanvraag zullen wij je informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven.
Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je aanvraag over deze verlenging.
In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, …) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

Cookies!

Op ons domein Link4Jobs.be maken wij gebruik van cookies en webstatistieken middels Google Analytics. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken?

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Link 4 Jobs of over deze privacyverklaring, dan kan je contact opnemen met de zaakvoerder op kreyntens@link4jobs.be .
Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via bovenstaand e-mailadres.

Wijzigingen

Link 4 Jobs kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van Link 4 Jobs.